kirklareliler

Tüzüğümüz

         KIRKLARELİLİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ   TÜZÜĞÜ

 

A-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE -1: Derneğin Adı “Kırklarelililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’dir.

MADDE -2: Derneğin merkezi İstanbul  Bayrampaşa  dır. 

Dernek Merkezinin Adresi gerek duyulduğu takdirde yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. 

B-DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ 

 MADDE -3:

1-Üyeleri arasında sosyal, kültürel dayanışmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı iletişimi sağlamak,

            2- Kırklareli’nden olup derneğimize başvuranlara iş bulmalarında, eğitim, sağlık vb. problemlerinin giderilmesinde yardımcı olmak, yoksullara ve okuyan öğrencilere her türlü yardımda bulunmak,

            3-Kırklarelililer ile diğer yöre insanları arasında kültürel ve sosyal kaynaşmayı sağlamak

            4-İstanbul vb. kozmopolit şehirlerimizde üyelerimizin birlik ve beraberliğini, yardımlaşma ve dayanışma kuralları içerisinde tesis etmek

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA VE KONU BİÇİMLERİ

 

 MADDE -4: Amaçlarının gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 

1-Konferanslar, seminerler düzenleyerek, beceri kazandırma kursları açarak vb. çalışmalar yaparak üyelerinin ve özellikle gençlerin ruhen ve bedenen gelişmelerini, bulunduğu yöreye uyum sağlamalarını, bilgi ve becerilerinin gelişmesi sureti ile iş bulma ve iş kurma olanaklarının artmasını sağlar.

2-Yoksullara yardım eder, öğrencilere karşılıksız burs verir.

            3-Eğlence geceleri, konserler gibi geziler, toplantılar düzenler.

            4-Sportif karşılaşmalar, turnuvalar düzenler, gençlerin spor yapmalarını teşvik eder, mevcut ve kurulacak spor kulüplerine yardım eder.

            5-Çevredeki sağlık kuruluşları ile uygun bağlantı kurar ve maddi destek sağlayabilir. Kırklarelilerin kültür ve geleneklerinin korunması, yaşatılması ve tanıtılması yönünden çalışmalar yapar, kurslar düzenler, bu faaliyetleri sergileyici çalışmalar yapar, bu amaçla folklor, tiyatro ve müzik çalışmaları yapar

            6-Amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacak, üyeler arasında haberleşmeyi sağlayacak ve yapılan çalışmaları kamuoyuna duyuracak gazete, dergi vb. yayın organları çıkarır.

            7-Amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli demirbaş eşyaları taşınmaz malları ve araçları alır. Lokal, hafif alkol verilen lokal ,  kreş, öğrenci yurdu ve pansiyon gibi tesisleri kurar ve işletir ve ya işletmeye verir.(Kanun ve yönetmelikler ışığında istenilen hususlar yerine getirilerek)

            8-üyeleri arasında yardımlaşmayı sağlayacak YARDIMLAŞMA SANDIĞI kurar                                                                                                                                                                                              

            9-Dernek ve üyeleri hiçbir ülkenin iç ve dış işlerine siyasi ve politik uygulamalarına karışmayacağı gibi bir görüş beyan edemeyecektir. Bu tür konularda kurullara tavsiye ve öneri getirilmeyecektir.

            10-amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuş veya kurulacak dernek veya federasyonlara üye olabilir, temsilci verilebilir. Kurucu üye olabilir. Üye olunacak dernek veya federasyonlara gönderilecek temsilcileri yönetim kurulu belirler.

 

C-DERNEĞİN KURUCULARI

 

MADDE -5:  Dernek kurucularının adları ve soyadları meslek ve sanatları ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıdadır:

 

            ADI  SOYADI           UYRUĞU          MESLEĞİ           İKAMETGAHI            

 

            Zahit GÜRDAL              T.C                   Serbest              Yenidoğan Mah.

                                                                                                         Kızılay Cad. Öztürk Sok

                                                                                                           No: 1 Bayrampaşa-İst.

 

            Ali Osman KARACA   T.C                    Serbest                     Cevatpaşa Mah.

                                                                                                          Tevfik Fikret Cad.

                                                                                                            No:60/3

             

            Naci ŞİMŞEK                 T.C                   Serbest                  İnönü Mah. 29/3 Sok.

                                                                                                         Yıldız 1 Apt. 9 Da.17

                                                                                                           Bağcılar-İST

 

            Hüseyin KIRMIZIGÜL   T.C                   Serbest                 Yenidoğan Mah. Cami

                                                                                                            Sok.No:121

                                                                                                              Gaziosmanpaşa-İST

 

             Ahmet BAŞ                      T.C                  Emekli                 Yıldırım Mah.Sümbül

                                                                                                            Sok. No.3/8 Bayrampaşa

                                                                                                                 İST.

 

             İbrahim Çalışkan              T.C                  Muhasebeci          Yenidoğan Mah.Sönmez

                                                                                                               Sok.Kar Çıkmazı No:  1

                                                                                                                Bayrampaşa-İST

 

              Rafet YAVAŞ                    T.C                 Serbest                  Altıntepsi Mah. Okul                                                                                                                                                    Sok. No:32

                                                                                                                   Bayrampaşa-İST

           

              Mümin YAMAN                T.C                  Muhasebeci         50.Yıl Mah. 2118 Sok.

                                                                                                                  No:5/3 D:4

                                                                                                                Gaziosmanpaşa-İST

 

              Baki AYTUĞ                      T.C                Serbest                 Muratpaşa Mah. Tuna                                                                                                                                  Cad. Sakarya Sok.

                                                                                                                     No:17                                                                                                                                    Bayrampaşa- İST

               

             Cengiz Kazancı                        T.C            Muhasebeci          Yıldırım Mah. Hüner

                                                                                                                Sok.  D.5

                                                                                                                   Bayrampaşa-İST

 

 

 1. D) DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

 

ÜYE OLMA HAKKI

 

MADDE -6:

1: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş

herkes 5232 nolu Dernekler Yasasının ilgili maddelerinde belirtilen sürekli veya

süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile

derneğe üye olabilirler. Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarında

aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler üye olarak

alınabilirler. Derneğe maddi manevi yardımda bulunduğu için yönetim kurulu

kararıyla fahri üye adı altında üyeliğe alınan kişilerde üyelik şartı aranmaz. Fahir

üyelerin oy hakkı yoktur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları

en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp

sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye

olmaya zorlanamaz.

                2: Tüzel kişiler ancak yetili organlarınca karar alınması halinde üyelik

müracaatında bulunabilirler. Bu müracaatlar yönetim kurulunca 30 gün içinde kabul

veya red edilir. Tüzel kişilerin üyeliğe kabul edilmesi halinde dernek organlarında

temsil edecek bir kişiyi derneğe yazılı olarak bildirir. Tüzel kişi temsilcisi yönetim

temsilcisinin derneğin tüm organlarında bir oy hakkı bulunur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

MADDE -7  : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman

yazılı olarak istifa edebilir. İstifadan sonra artık o kimse dernek malları hakları

üzerinde bir iddiada bulunamaz.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

MADDE-8 : Genel Kurul Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar yada karşı

çıkanlar derneğe üye olma hakkını kaybederler. Ve de dernek tüzüğüne aykırı

hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.Yukarıda

verilen durumların birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca

silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketten dolayı üyelikten çıkarılanların genel

kurula itiraz hakkı vardır. Ayrıca yüklendiği ödentiyi zamanında vermeyen üyeye

yazı ile veya derneğin toplu mesaj sistemi ile  hatırlatılır , 30 gün süre verilir, verilen          süre içinde ödeme   yapılmaz ise, yönetim kurulu kararı ile dernekteki kaydı silinir.

 

ÜYELERİN HAKLARI

 

MADDE-9 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.her üye Genel kurulda  bizzat bulunmalıdır.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

 1. E) DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA

ZAMANI

 

KURULUŞ ŞEKLİ

 

MADDE-10 : Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan aidatını

ödemiş olan üyeler genel kurulu oluşturur.

 

TOPLANMA ZAMANI

 

MADDE-11 : Genel Kurul 2 yılda bir ocak ayı içerisinde olağan olarak

toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul yönetim veya denetim kurulunun gerekli

gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü

toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun

veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine mahalli Sulh Hukuk hakimi duruşma

yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya

çağırmakla görevlendirir.

 

ÇAĞRI USULÜ

 

MADDE-12 : Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmaya

hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak

üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek

sureti ile bir toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle

toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı

günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az

15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya

toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri

bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının

yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İş bu ikinci toplantının

geri bırakılma tarihinden  itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve

Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

 

MADDE-13 : Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka

yerde yapılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

 

MADDE-14 : Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan

Üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa

ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı

derneğin yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az

olamaz.

 

TOPLANTININ TAPILIŞ USULU

 

MADDE-15 : Dernek Genel Kurul Toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en

büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak

üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak

toplantı yerine gelirler. Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa

durum bir  tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği

yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya

gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı

yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip açık oyla seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler  toplantı tutanağını

düzenler  ve  başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

 

MADDE-16 : Genel Kurul Toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler

görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından

görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 1. F) GENEL KURULUN GÖREVLERİ YETKİLERİ OY KULLANMA VE

KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE-17 : Aşağıda yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır:

 

 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
 • Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi,

yönetim kurulunun ibra edilmesi

 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya

Değiştirilerek  kabul edilmesi.

 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut

taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki

verilmesi.                      

 • Dernek lokali açılması, kapatılması ve dernek merkezinin

değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

 • Derneğin feshedilmesi
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen

diğer görevlerin yerine getirilmesi

 • Dernek şubelerinin açılmalarını kararlaştırmak ve şube

      kurucularına yetki vermek

10) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması

 

OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

MADDE-18 : Oylar gizli ve açık oy olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulunca

mühürlenmiş  kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra

mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden

sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul

başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca çoğunluk gösterilmemiş

ise geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya

kararlaştırılmış olur.

 

 1. G) YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NE SURETLE SEÇİLECEĞİ ASİL VE YEDEK ÜYELER

 

YÖNETİM KURULU

 

MADDE -19: Yönetim kurulu 11 asil üye 11 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Üyeliklerden  boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2-Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

4-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

5-Dernek tüzüğünün mevzuatın kendisine verdiği diğer kişileri yapmak.

            Yönetim kurulu görev bölümü yaparak  başkanını , başkan yardımcısını,sekreterini ve muhasibini seçilenler arasından belirler.Yönetim kurulu ayda en az bir kez Dernek ikametgahında önceden kararlaştırılacağı gün ve saatte çağrısız toplanır.Yönetim kurulu toplantısı üye tam sayısının bir fazlasının hazır bulunuşu ile açılır toplantıları başkan yönetir, kararlar oy çokluğu ile alınır.oyların eşit kalması halinde başkanın oyu çoğunluğa sayılır.

 

İŞ BÖLÜMÜ:

 

MADDE -20: BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 

1-Yönetim kuruluna başkanlık eder.

2-Dernek adına diğer yönetim kurulu üyelerinin onayını alarak açıklamalarda bulunmak,acil durumlarda Yönetim Kurulunun onayını almadan açıklama yapıp daha sonra Yönetimin onayına sunmak.

3-Dernek yazışmalarına ve işlemlerine birinci dereceden refakat etmek.

4-Derneği kamu tüzel ve özel kişiler yanında mali ve adli yönden temsil etmek.

5-Olağan üstü hallerde yönetim kurulunun onayını almadan daha sonra yönetim kurulunun onayına sunmak üzere harcama yapmak.

6-Ana tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

7-Yönetim Kurulunda diğer yürütmekte olduğu işleri yakından takip ve gerektiğinde bunları incelemek ve bilgi almaktır.

 

MADDE -21: BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

            Başkan olmadığı zamanlarda başkana vekalet eder ve dernek çalışmalarının yürütülmesinde başkanın görevlerine yardımcı olur.

 

MADDE -22: SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

1-Sekreter başkandan sonra derneği ikinci derecede temsile yetkilidir.

2-Derneğin her türlü yazışmasını idare etmek, dernek amaçları ile ilgili yayın ve istatistikleri derlemek ve esas olarak bilgileri toplar.

3-Derneğin her türlü yazışmalarında ikinci imza yetkisine sahiptir.

4-Yönetim kurulunun defterlerini hazırlar, düzenler,yazar ve korur ayrıca yönetim kurulu gündemini hazırlar.

5-Genel Sekreter dernek adına basın ve kamu oyuna açıklama yapmakla yetkilidir acil olmayan durumlarda Yönetim Kurulunun onayını alır.

6-Derneğin basın yayın işlerini düzenler eğitim programlarını hazırlar ve uygulamasını yapar.

 

MADDE -23:SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 

1-Derneğin muhasebe işlerini yürütür.Mali dengeyi düzenler ve kesin hesap bilançosunu yapar.Üyelik aidatlarını ve mali işleri idare eder.

2-Kendi görev ve yetkilerinin içindeki yazışma ve işlemleri yapar.

3-Dernek mali defterinin düzenli tutulması tanzim ve imza işlerinin çalışmasını sağlar.

4-Derneğin paralarını saklar derneğin paralarını bankadan çekilmesinde başkanla birlikte ikinci imza olarak yetkilidir.

5-Derneğin üye aidatlarını düzenli olarak tahsil eder.

6-Dernek yönetim kurulunun yapacağı harcamaları ödemekle görevli ve yetkilidir.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

MADDE -24: Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır,çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU

 

MADDE -25: Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşekkül etmek üzere Genel Kurulda seçilir ve bu Kurul Denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

BAŞKA ORGANLAR

 

MADDE -26:Dernek başka organlarda kurabilir ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri devredilmez.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

MADDE -27:Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

 1. H) ŞUBE

 

MADDE - 28  : Derneğin şubesi yoktur.

 

 1. I) YILLIK AİDAT MİKTARI

 

MADDE-29  :  Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı 60-TL . Aidat ait

olduğu yılın 1.ve 6. aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilir. Aidat miktarı

ancak genel kurul tarafından artırılabilir.

 

İ) DERNEĞİN GELİRLERİ

 

MADDE-30 : DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

 • Üye aidatları
 • Dernek tarafından düzenlenen eğlence, tertiplenen piyango, temsil,

konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan

gelirler

 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 • Bağışlar ve yardımlar
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak

Toplanacak bağış ve yardımlar

 

YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER

 

MADDE-31 : Dernek; siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve

Mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edilemez. Adı geçen

Kuruluşlara herhangi bir yardımda bulunamaz.

 

DEFTER KAYITLARI

 

Madde- 32 : Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:

 • Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
 • Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasına göre bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 • İşletme Hesabı Defteri:
 • Envanter Defteri

Bu defterlerin noter tasdikli olması zorunludur.

Dernek gelirleri vergi usul kanununda belirtilen yıllık brüt haddi aşarsa

bir sonraki dönemde bilanço hesabına göre aşağıdaki defterleri tutar:

 • Üye kayıt Defteri
 • Karar Defteri
 • Yevmiye Defteri
 • Büyük Defter
 • Envanter Defteri

                     Bu defterlerin noter tasdikli olması zorunludur.

 

 

GELİR VE GİDERDE USUL

 

MADDE-33 : Dernek gelirleri alındı belgesi (makbuz) ile toplanır. Giderler

harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen

daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin

alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye

Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa,

dernek özel olarak bastıracağı alındı belgesini mahallin en büyük mülki amirliğine

onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödemede bulunanın açık

kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan

sonra özel alındı belgesi kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri

dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir. Bu karar o yerin en büyük mülki

amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete dergi ve öteki basılı eserler vererek

bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplanmaz.

 

J)DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

 

MADDE-34 : Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre

Denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.Ancak dernek tüzüğünde `` dernek

tüzüğüne göre `` hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri kadar aşıklık

bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve

görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile birlikte işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı

olmak amacıyla tek veya ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkarabilir.

 

 1. K) TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

MADDE-35 : Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak yeterli bir süre

önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük

değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilmesine

ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu : toplantıya katılan üyelerin 2/3 ‘ünün oyudur.

 

 1. L) FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

MADDE-36 : Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel

Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma

hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması

şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üye tüzüğün 12.

maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne

olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır

bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Derneğin feshi 5 gün

içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih kararı ile, derneğin mal varlığı Kırklareli Çocuk Esirgeme Kurumuna bırakılır.

 

 1. M) TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA İCAP

 

MADDE-37 : Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini yürütmeye ve

derneği  temsil etmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin adı soyadı ikametgah

adresleri  aşağıda gösterilmiştir.

 

BAŞKAN : ŞENOL BALKAN                                     Yıldırım Mah. Büyükada Sok. No. 43/1

                                                                                                Bayrampaşa-İST

 

BAŞKAN YRD : CEM DURAN                                    Merkez mah. Ahlat Sok. No. 32

                                                                                                  Gaziosmanpaşa-İST.                                                                                                 

 

MUHASİP : ŞERİF KİREZ                                             Yıldırım Mah. Başak Sok. No. 112/3

                                                                                                  Bayrampaşa-İST.

 

SEKRETER: MESUT GÜNDOĞDU                                Nurtepe  Mah. Çeşme  Sok. Arya                                     

                                                                                            Sanatçılar Sitesi 3. Blok D.15

                                                                                                    Kağıthane - İST

 

ÜYE:TUNCAY ÖNDER                                                  Yıldırım Mah. Yeşil Sok. No.4

                                                                                                    Bayrampaşa - İST                                                                                   

ÜYE: BEYZA AVCI                                                  Kartaltepe Mah. Salihoğlu  Cad. No.10/3                                                                                           Bayrampaşa - İST                                                                                                                                                                             ÜYE: SEZER KARA                                                            Okul Cad. Öge Sok. No.53/9

                                                                                                      Kavacık-Beykoz - İST 

 

                                                                                                                                                 ÜYE :GÖKHAN KOÇOĞLU                                    Yıldırım Mah. Başak Sok. No.88 K.2 D.4

                                                                                                    Bayrampaşa - İST

 

ÜYE : AYHAN ÖRENÇ                                             Orta Bayır Mah. Yaya Sok. 2/4

                                                                                                   Kağıthane - İST

 

ÜYE : HÜSEYİN ŞENOL                                            Yıldırım Mah. Çandarlı Sok. No.1/2

                                                                                                  Bayrampaşa - İST

 

ÜYE : TUFAN BABAR                                                Kartaltepe Mah. 61. Sok. No.14/4

                                                                                                   Bayrampaşa - İST